KONVENČNÍ KYSELINOVÉ AKUMULÁTORY POUZE OSOBNÍ ODBĚR

Obchodní podmínky

Úvodní stanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost Auto-Moto Riegger s.r.o., IČ: 271 90 579 se sídlem Litoměřická 575/4, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103186 (dále jen „Společnost AMR“), jako prodávající dále uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností AMR a jinou osobou.

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Tyto podmínky platí i v případě, že Společnost AMR sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I.

Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti AMR objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.

2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti AMR objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.

3. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností AMR v souladu s jeho předmětem podnikání.

4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, popř. katalogu Společnost AMR názvem, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, (popř. uvedené v ceníku s poznámkou „pouze na objednávku“), které Společnost AMR dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.

6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti AMR s cílem obdržet od něho plnění.

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje, které je kupující povinen uvádět správně a pravdivě:

a) jméno a příjmení, popř. firma kupujícího,

b) bydliště, popř. sídlo kupujícího,

c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,

d) IČO a DIČ kupujícího,

e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f) druh zboží a jeho množství,

g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti AMR,

h) podpis kupujícího, popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

i) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnosti AMR předloženy dříve,

j) v případě telefonické objednávky namísto ustanovení pod písm. a) až i) uvedení zákaznického hesla nebo čísla vygenerovaného Společností AMR,

k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně registračního čísla tohoto zápisu, pokud je kupující v obchodním rejstříku zapsán.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost AMR oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

Společnost AMR si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím.

 

V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost AMR oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Splněním Společnost AMR v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností AMR jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

 

7. Dodávkou či splněním Společnosti AMR (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem Společnosti AMR, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila Společnost AMR a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti AMR nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.

11. Pokud není Společností AMR vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti AMR ve znění jeho doplňků. Společnost AMR si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti AMR nebo umístění ceníku na stránky internetového obchodu www.motodily-praha.cz. O vydání ceníku Společnost AMR zveřejní informaci na stránce Společnosti AMR s adresou www.motodily-praha.cz.

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že Společnost AMR nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že Společnost AMR po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění Společností AMR v přiměřené dodatečné době, sdělí Společnost AMR kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.

II.

Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností AMR Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností AMR, popřípadě vygenerováním objednávky v objednávkovém programu motonet CD nebo v on-line systému motonet.cz. Společnost AMR se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce.

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou na adresu Auto-Moto Riegger s.r.o., Litoměřická 4, 190 00 Praha 9, formou přenosu dat po síti INTERNET prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.motodily-praha.cz nebo telefonicky na číslo 702 144 266. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost AMR vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.

Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.

V případě, že kupující zvolí zaslání objednávky Společnosti AMR prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.motodily-praha.cz je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Společnosti AMR neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení přijetí objednávky dle předchozí věty není akceptací objednávky ze strany Společnosti AMR.

3. Společnost AMR je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti AMR splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, přepravní služby, spedice, popř. vlastním rozvozem Společnosti AMR za ceny obvyklé, pokud není v čl. 6 kupní smlouvy uvedeno jinak

Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci Společnosti AMR na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem, uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti AMR, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres Společnost AMR může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost AMR o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost AMR jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list.

Dodací list potvrzený kupujícím bude přiložen k faktuře.

Dodací list obsahuje:

- identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy

- číslo objednávky kupujícího

- předmět plnění a ceny za jednotlivé položky

Na vyžádání kupujícího je k dodacímu listu připojeno prohlášení o shodě podepsané odpovědnými pracovníky Společnosti AMR.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis o škodě s kurýrem přepravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Společnosti AMR také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti AMR jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost Společnosti AMR uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti AMR je informativního charakteru a Společnost AMR není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Kupující je s ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Společnost AMR nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek.

3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího,

b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

c) IČO a DIČ kupujícího,

e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

f) datum splatnosti,

g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu,

h) uvedení celkové ceny bez DPH,

i) DPH,

j) uvedení celkové částky k úhradě,

k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,

l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.

 

4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané Společností AMR kupujícímu může kupující uhradit Společnosti AMR následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně Společnosti AMR na adrese Litoměřická 4, 190 00 Praha 9;

b) bezhotovostně převodem na účet Společnosti AMR uvedený na faktuře;

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet č.264403217/0300 společnosti AMR.

5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost AMR oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost AMR oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti AMR nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

IV.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti AMR, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost AMR poskytuje na veškeré zboží záruku v délce 6 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

V.

Vrácení zboží

Kupující má právo do 7 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Společnost AMR zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.

To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I. podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zakoupili elektrosoučástku, je možné ji vrátit pouze pokud nebyla vybalena z originálního obalu a zapojena. V opačném případě tuto součástku není možné vrátit. Možnost vrácení se nevztahuje na zakoupené akumulátory, které nebyly aktivované z výroby a jejich aktivace byla provedena na základě objednávky zákazníka. Stejně tak není možné vracet jakékoliv jiné použité zboží!

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze za kupujícího spotřebitele.

2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti AMR odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Společností AMR, který je dostupný na webové stránce Společnosti AMR www.motodily-praha.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel doručit na adresu provozovny Společnosti AMR či na adresu elektronické pošty Společnosti AMR.

5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit Společnosti AMR zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Společnosti AMR, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy vrátí mu Společnost AMR nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, jakým je Společnost AMR od kupujícího spotřebitele přijala. Společnost AMR je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Společnost AMR kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost AMR není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost AMR oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností AMR a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společností AMR vrátit i poskytnutý dárek.

VII.

Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu Společnosti AMR k zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury na účet společnosti AMR. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.

2. Společnost AMR může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví Společnost AMR. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane. Na základě této kupní smlouvy přidělí Společnost AMR kupujícímu zákaznické číslo, kterým je kupující povinen se vůči Společnosti AMR prokazovat.

3. Obsahuje-li objednávka akumulátor, který nebyl továrně aktivován, je prodejce povinen v souladu s nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání takový akumulátor aktivovat před jeho odesláním a dodat jej připravený k použití. V případě osobního vyzvednutí toto prodejce učiní před vyzvednutí zboží zákazníkem.

VIII.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností AMR, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností AMR také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Společnost AMR pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Společností AMR bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost AMR o změně ve svých osobních údajích.

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost AMR povinen tuto informaci předat.

8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Společnost AMR je oprávněna odstoupit od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má Společnost AMR exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od Společnosti AMR nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží společností AMR.

3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Společnosti AMR, a to na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností AMR na elektronickou adresu kupujícího.

4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje Společnost AMR prostřednictvím své e-mailové adresy info@motodily-praha.cz .

5. Společnost AMR je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

6. Společnost AMR není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností AMR v elektronické podobě a není přístupná.

8. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou. Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu.

9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost AMR. Společnost AMR je oprávněna podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti AMR www.motodily-praha.cz nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání